ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 
 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja a Diesel Mobil Kft. (Szolgáltató, Adatkezelő) - (székhelye: 1184 Budapest, Üllői út 329., adószáma: 10226731-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-061178, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak humán, és gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Értelmező rendelkezések
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján:
2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
2.6. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelő megnevezése
Diesel Mobil Kft.
Székhelye: 1184 Budapest, Üllői út 329.,
adószáma: 10226731-2-43,
cégjegyzékszáma: 01-09-061178
– a továbbiakban Szolgáltató.
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó
Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. Adatkezelő személyes adatokat kizárólag az érintett Ügyfél megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával kezel.
Az adattovábbítás céljának megjelölése: szobafoglaláskor az ügyfél beazonosítása, az ügyfél részére számla kiállítása.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkérés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatok kezelésére, tárolására kizárólag meghatározott célból, tisztességes eljárás keretében, jogszabályoknak megfelelő módon kerülhet sor.

5. A kezelt személyes adatok köre
A kapcsolatfelvétel során az Ügyfélnek meg kell adnia a következő személyes adatokat:
– név,
– cím,
– telefonszám,
– E-mail cím

A cookie-k önmagukban nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani. A felhasználó az internetböngészőjének beállításaiban részben vagy egészében letilthatja, illetve korlátozhatja a cookie-k alkalmazását, illetve törölni tudja.

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
6.1. Az adatkezelésre a //www.hoteltimon.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak, illetve a 1184 Budapest, Üllői út 329. szám alatt található hotel ügyfeleinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatás igénybevétele során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
6.2. Az adatkezelés célja a Szolgáltató által biztosított tevékenységek nyújtása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esetlegesen létrejövő szolgáltatói szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célra felhasználhassuk:
– az Ügyféllel való kapcsolattartás
Az Ügyfél adatait számítástechnikai eszközzel és papír alapon végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.
6.3. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
6.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

7. Az adatkezelés időtartama
7.1. A kötelezően megadott adatok kezelése azok megadásától kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A szolgáltatás igénybevétele során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az Ügyfél írásban kezdeményezheti a szolgáltató részre megküldött levél formájában.
7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
8.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai és a Szolgáltató Partnerei jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
8.2. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

9. Az ügyfél jogai
9.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
9.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, amennyiben a tájékoztatást kérő személye egyértelműen beazonosítható. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
9.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja:
Levelezési cím:
Hotel Timon
1184 Budapest, Üllői út 329.
E-mail: hoteltimon@hoteltimon.hu
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségen keresztül.
9.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
9.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait.
9.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a szolgáltatások igénybevétele során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
10.2. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
10.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot – az ügyfelek Weboldalon történő egyidejű tájékoztatásával – egyoldalúan módosítsa.

 
 
 
 
PARTNEREINK
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Timon 2007 • design: Infosystem CDS